توضیح غزل(40)

                                                    غلامعلی(امیر)صالحی

گرچه ابتدای غزل با عشق به میخانه و اشتیاق به مستی شروع شده است 

 اما با بکاربردن واژه هایی مانند: می حقیقت – از همه ی دنیا بریدن  و ...  

منظور شاعر ازعشق به جانان ابدی و ازلی بطورکامل محسوس می شود.  

ابیات این غزل سراسر عرفانی است و اغلب توصیف مستی عشق عرفانی   

 است ،بنابراین غزل عارفانه است.ابیاتی ازاین غزل را عرفا درمباحث مقامات  

عرفانی آورده اند که در توضیح  خود بیت خواهد آمد. حداقل در یکی از ابیات  

نیز اقتباس از قرآن مشهود است که در ابیات دیگر این غزل ممکن است  

اقتباس های دیگر از قرآن هم باشد.

المنة للله که در میکده باز است      

                                                زانرو که مرا بر در او روی نیاز است

وزن غزل: مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل. یعنی: بحرهزج مثمن اخرب مکفوف  

مقصور  است. ستایش برای خداوند که در میکده عشق بسته نیست برای  

اینکه من نیازمند میخانه عشق هستم تا می بنوشم  و مست  شوم. در این  

توضیح  ضمیر او بجای آن  فرض شده  و ضمیر به  میکده  بر می گردد. اما  از  

آنجایی  که در اصطلاح عرفانی میخانه یعنی عالم لاهوت است دراین صورت  

ضمیر او به الله برمی گردد که درمعنی عرفانی ضمیرآن هم بجای او نیست  

بخصوص که بیت دوم این غزل بوضوح عرفانی است  و  این بیت  با معنی  

عرفانی  یعنی: سپاس  برای خداوند  برای اینکه  درگاه عالم لاهوت  برای  

عاشقان معبود ابدی و ازلی بازاست از آنرو که من هم که عاشق جانان ازلی  

هستم  برای  برآمدن نیاز خود به  درگاه او  رو می آورم.

خمها همه در جوش و خروشند ز مستی      

                                وآن می که درآنجاست حقیقت نه مجاز است

ظاهر بیت یعنی: خمهایی که پر از می است از شدت مستی می درون خود ،  

چنان  مست شده اند که  سر و صدا و جنب و جوش دارند. اما توضیح عرفانی  

بیت یعنی: وجود عارفانی که  از می معرفت سرشارند از شدت سرمستی در  

جوش و خروشند و باده های  وجود ایشان می حقیقت است نه  می  ظاهری  

و مجازی. آقای محسن بینا در توضیح می و مستی و مربوط به  این بیت  در  

کتاب مقامات  معنوی می نویسد:«... می در معنی لغوی شراب انگور و در  

معنی اصطلاحی  شراب  طهور است.  ولی عارفان ممکن است اعتراض کنند  

بگویند: مستی از شراب انگور فقط دوسه ساعت است  مستی از شراب  

طهور همیشگی( حافظ می گوید: به هیچ  دور نخواهید یافت هشیارش –  

چنین که  حافظ ما مست باده ازل است. عطار می گوید: پیش از این کاندر  

جهان باغ  رز و انگور بود – از شراب لایزالی جان ما مخمور بود) چرا آن لغوی و  

این اصطلاحی باشد چرا استعمال در آن به  حقیقت  و  در این به مجاز  باشد  

این حقیقت است آن مجاز»

از وی همه مستی و غرور است و تکبر      

                                                وزما همه بیچارگی و عجز و نیازست

وی ضمیر است یعنی او اینجا یعنی معشوق ، جانان. بیت یعنی: آنچه از جانان  

ظاهر می شود سرمستی و غرور و عظمت است و از ما عجز و بیچارگی و نیاز  

به  درگاه  او  دیده  می شود. و این بیت اقتباسی است به آیه  15سوره فاطر  

که میفرماید: یا ایهاالناس انتم الفقراء الی الله و الله هوالغنی الحمید. یعنی: ای  

مردم شما به خداوند نیازمندید و خداوند بی نیاز و ستوده است.

رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم      

                                             بادوست بگوییم که او محرم راز ست

درچاپ سودی بجای غیر خلق آمده است که مناسب تر بنظر می رسد. بیت  

یعنی:  ما رازمان را به مردم نگفته ایم و نمی گوییم اما به دوست می گوییم  

زیرا دوست محرم راز است.

شرح شکن زلف خم اندر خم جانان    

                                             کوته نتوان کرد که این قصه درازست

تکرار حروف شین و خ زیبایی خاصی به بیت داده  است. شاعر در این بیت با  

آوردن کلمات کوته و دراز آرایه تضاد را بکاربرده است.این بیت بعنوان ضرب المثل  

هم استفاده می شود و با بیت بعد موقوف المعانی است و دارای آرایه کنایه   

نیز می باشد. کنایه  دارای دو معنای دور و نزدیک است که منظورهمان معنی  

دور است. معنی نزدیک بیت یعنی: توضیح زلف پیچ در پیچ یار را نمی توان کم  

گفت توضیحش زیاد است. اما معنی دوراین بیت که منظور شاعر نیزگفتن همان  

است یعنی: شرح توضیح عشق پایان یافتنی نیست و تا دنیا دنیاست شرح  

 داستانهای لیلی و مجنون ، محمود و ایاز ،  خسرو و شیرین و مولانا و شمس  

و... بوده و خواهد بود و این قصه  عشق را نمی توان  پایان  داد زیرا داستانش  

ادامه دارد. این بیت با بیت بعد موقوف المعانی است.

یار دل مجنون و خم طره ی لیلی      

                                               رخساره ی محمود و کف پای ایازست

این بیت دارای آرایه تلمیح است چون به داستانهای لیلی و مجنون  و محمود و  

ایاز اشاره  دارد. معنی   این بیت بدنبال بیت قبل که گفته بود داستان عشق  

پایان ندارد ادامه میدهد شرح قصه عشق تو همچنان باقی است مانند شرح  

طره لیلی که یار دل مجنون و توضیح عشق معنوی سلطان محمود به ایاز است.  

حافظ در این رابطه در بیتی دیگر میگوید: ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست  

– هرچه آغاز ندارد نپذیرد انجام.

بردوخته ام دیده چو باز از همه عالم     

                                                تا دیده ی من بر رخ زیبای تو بازست

بیت یعنی: همانند پرنده بازچون چشم من رخسار زیبای تو را می بیند دیگر  

نمیخواهم همه عالم را ببینم. بیت دارای آرایه جناس تام است: باز اول یعنی  

پر نده باز دوم  یعنی  مخالف بسته. و این  بیت    تلمیحی است به  شکاری  

کردن پرنده باز ( وقتی می خواهند باز را تربیت کنند که شکاری شود سبدی  

را روی سرش قرار می دهند تا جایی را نبیند نزدیک شکار که  می شوند سبد   

را  بر می دارند  تا فقط  شکار  را ببیند و آنرا شکار کند. بعد از شکار سبد را  

روی سرش قرار می دهند.) عرفا معنی  این بیت را در معانی: محبت، اعتصام،  

انفصال و فقر که چهار مقام  از مقامات   معنوی عرفانی  است مربوط دانسته- 

 اند و در توضیح معانی این مقامات این بیت  را  ذکر نموده اند. در غزل 16بیت  

( نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود–زمانه طرح  محبت نه این زمان انداخت)  

توضیح  محبت را از قول خواجه عبدالله انصاری از کتاب منازل السائرین نوشته- 

 ام که این بیت با  آن  توضیحات  نیز مربوط  می شود. یعنی یکی از علائم  

عاشق اینست: هرخوبی و محسناتی که بر عاشق نمایش  دهند  و  عرضه  

نمایند به آنها اهمیت ندهد و نظرش فقط متوجه معشوق است.

در کعبه ی کوی تو هرانکس که بیاید      

                                               از قبله ی ابروی تو در عین نمازست

کعبه ی کوی تو و قبله ی ابروی تو هردو اضافه بیانی است. استاد دکتر خلیل  

خطیب رهبر این بیت را چنین معنی نموده است: « هرعاشقی که به سرای  

کعبه وار تو  فرودآید ، ابروی  تو را قبله ی خود می شمارد و  در برابر آن بنماز  

می ایستد. »

ای مجلسیان سوز دل حافظ مسکین     

                                           ازشمع بپرسید که درسوز و گدازست

 ای یاران مجلس درد دل حافظ بینوا را ازشمع بپرسید که درسوز و گداز است  

زیرا  درد دل سوخته  را سوخته دل  داند و  بس این بیت  اقتباس  از این بیت  

سعدی نیز  هست ( هیچکس را  بر من از یاران مجلس دل نسوخت – شمع  

را بینم که اشکش  می رود  بر روی زرد).  تاريخ : شنبه هجدهم بهمن 1393 | 20:20 | نویسنده : غلامعلی(امیر )صالحی |
 

دهه فجر مبارک  تاريخ : چهارشنبه پانزدهم بهمن 1393 | 19:26 | نویسنده : غلامعلی(امیر )صالحی |
 

 هفته وحدت مبارک باد.  

 تاريخ : دوشنبه پانزدهم دی 1393 | 18:22 | نویسنده : غلامعلی(امیر )صالحی |

توضیح غزل(39)

                                                               غلامعلی(امیر)صالحی

حافظ چند جا در باره ی همسر خود گفته است یکی اینکه می گوید او  

بسیار خوب است و من هرچه دارم از عشق و رندی و هر منصبی دارم  

بخاطر اوست که او مانند فرشته است : درنهانخانه عشرت صنمی  

خوش دارم  - کز سر زلف و رخش نعل در آتش دارم__عاشق و رندم و  

می خواره به آواز بلند - وین همه منصب از آن حور پریوش دارم. و در این  

غزل در بیت اول ازخوبی همسر و دربیت دوم از اذیت و آزار رساندن  

پسرش به آنها سخن گفته است. اما با عین حال در بیتی ازغزلی  

دیگرعلاقه سرشارش به پسرش را آشکارا بیان نموده است : دل به  

تو رود گرامی چه کنم گر ندهم - مادر دهر ندارد پسری بهتر از این .  

درجای دیگر تعریف وتحسین ازهمسرش را به نهایت درجه رسانده  

است : مرا در خانه سروی هست کاندرسایه ی قدش - فراق ازسرو  

بستانی و شمشاد چمن دارم  __گرم صد لشکر از خوبان بقصد دل  

کمین سازد - بحمد لله و المنه  بتی لشکر شکن دارم.

باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است              

                         شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است

وزن این غزل مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات یعنی (بحر مضارع اخرب مکفوف  

مقصور) است. خانه پرور مخفف خانه پرورده صفت مفعولی است و موصوفش  

شمشاد است. خانه پرور اینجا بیشتر نازپرورده معنی می دهد. بنابراین  

معنی بیت می شود: باغ و بوستان من احتیاج به سرو و صنوبر ندارد چون  

من یار ناز پرورده ای دارم که از هر سرو و صنوبری برتر است.

ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای    

                             کت خون ما حلال تر از شیر مادر است؟

کت یعنی که برای تو. چه مذهب گرفته ای یعنی چه روش و آیینی در پیش  

گرفته ای. بیت یعنی: ای پسر نازنین من تو چه مذهب و روشی در پیش  

گرفته ای  که  ریختن خون ما عاشقان از شیر مادر هم  برای  تو حلال تر  

است؟

چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه   

                              تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است

یعنی تا دیدی غم می خواهد به سراغت آید این درد غم را با شراب مداوا  

کن چون ما این را تجربه کرده ایم و تشخیص داده ایم که دوای غم شراب  

است. در اصطلاح عرفا غلیان عشق را شراب گویند غلیان با فتحه غین و  

لام یعنی جوشیدن ، جوش و خروش. پس می توان گفت یک تعبیرعرفانیش 

 اینست که با تمسک به عشق معبود ازلی و ابدی میتوان هرغمی را زدود. 

از آستان پیر مغان سر چراکشیم؟     

                           دولت در آن سرا و گشایش در آن در است

دولت در اینجا یعنی بخت. گشایش در اینجا یعنی رهایی از غم. بیت یعنی:  

از دربار پیر مغان برای چه  روی برگردانم  چون  در آنجا نیک بختی و رهایی  

از  غم فراهم است.

یک قصه بیش نیست غم عشق ، وین عجب  

                                 کز هر زبان که می شنوم نامکرر است

داستان غم عشق معبود ازلی و ابدی یک داستان بیش نیست اما تعجب 

 این جاست که هر عاشق برحسب نحوه عشق ورزی به او به گونه ای  

سخن از عشقش گوید که همانند عشق ورزی دیگری نیست.

دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت  

                         امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است

دی یعنی دیروز. در سر شراب داشت یعنی مست بود. بیت یعنی: دیروز در  

حالی که مست بود به من وعده وصل داد اما قولش مورد اعتماد نیست چون  

امروز که شراب نخورده معلوم نیست به وعده اش عمل نماید یا نه.

شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم                                  

                         عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است

رخ هفت کشوراستعاره مکنیه است. واوها همه واو معیت است. شیراز نهاد 

 است. بیت یعنی: شیراز با داشتن آب رکن آباد و نسیم خوش و زیبایی های  

خاصی که در این شهر است در هفت اقلیم جهان منحصر بفرد است.

فرقست از آب خضر که ظلمات جای اوست 

                              تا آب ما که منبعش الله و اکبر است

این بیت دارای آرایه تلمیح است چون اشاره دارد به داستان حضرت خضر(ع)  

و موقوف المعانی است چون در این بیت بدنبال بیت قبل شیراز را توصیف  

می نماید. آب ما منظور آب رکن آباد شیراز است. الله اکبر در این بیت اشاره  

دارد به تنگه الله اکبر که در شمال و ابتدای ورودی شیراز برای مسافرین  

شمال و مرکز ایران است. این نقطه در بلندی واقع است که وقتی کسی  

بطرف شیراز می آید زمانی که به بلندی تنگه الله اکبر می رسد ناگهان  

شیراز و زیبایی های شهر دیده می شود که در پایین و جنوب این نقطه  

واقع است که کسی که اولین بار در این نقطه شهر را می بیند بی اختیار 

 میگوید الله اکبر که پس از کثرت استعمال اینجا را تنگه الله اکبر نامیده اند.  

(درداستان حضرت خضر(ع) آمده است که حضرت خضر(ع) با جمعی بدنبال  

آب حیات یعنی آب نوشیدنی که اگر هرکس خورد همیشه زنده است و 

 نمی میرد بودند. اما همه کس توانایی رفتن این راه را نداشت بسیار  

کسان اول همراهش بودند که وقتی به مسیرهای بسیار سخت و طاقت  

فرسا رسیدند ، برگشتند و از رفتن منصرف شدند تا اینکه تعدادی اندک  

باقی ماندند از جمله خود حضرت خضر(ع) که آن آب را خورد و عمر جاودان  

یافت. یعنی این راه هم تاریک بود و هم پر مشقت). معنی بیت یعنی: بین 

 منبع آب خضر(ع) که در جای تاریکی قرار دارد با منبع آب ما در شیراز تفاوت  

وجود دارد چون منبع آب شیراز در جای بلندی و در  تنگه الله اکبر قرار دارد.

ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم              

                                با پادشه بگوی که روزی مقدًر است

بیت یعنی: به پادشاه بگو ما با روزی ای که خداوند اندازه اش را از ازل  

تعیین فرموده است ، راضی و خشنودیم و آبرومندانه با فقیری و قناعت  

پیشگی زندگی می کنیم و بادرخواست کمک و مساعدت از پادشاه ، 

آبروی فقر و قناعت پیشگی را نمی بریم.

حافظ چه طرفه شاخ نباتیست کلک تو 

                        کش میوه دلپذیرتر از شهد و شکر است

کلک اینجا یعنی قلم. طرفه با ضمه طا و فتحه ف یعنی شگفت ، عجیب.  

حافظ در این بیت خود را شخصیت ثانی فرض نموده و خود رامدح نموده و  

می گوید: ای حافظ قلم تو چه شاخه گیاه عجیبی است که میوه اش از  

عسل و شکر  شیرین تر است.  

 تاريخ : چهارشنبه چهاردهم آبان 1393 | 9:55 | نویسنده : غلامعلی(امیر )صالحی |
================ 

   ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین  

                     ویاران باوفایش تسلیت باد

 ================ تاريخ : شنبه دهم آبان 1393 | 20:10 | نویسنده : غلامعلی(امیر )صالحی |

 ایام اعیاد سعید قربان و غدیر مبارک باد.تاريخ : یکشنبه بیستم مهر 1393 | 15:48 | نویسنده : غلامعلی(امیر )صالحی |
بیستم مهر روز بزرگداشت حافظ شیرازی مبارک باد

                                            سخن خوش

بجان حافظ و عهد الست  و عشق نخست    

                        که خوشتر از سخنش در عجم، هیچ شخص نجست

گمان  من  به  تو اینست  ای  امیر غزل

                           که  شهره ی  تو  بدینسان  کس ،  ندید   و  نگفت

بجان ودل ، پدرشعرجرمن گفته به شوق

                             که افتخارم  آن  خط مشی  و عشق به  توست(1)

که بعد تو هر شاعر به زبان نیک دری

                                اگر  به   تو   اقتدا   نکند  ،  خوب  ،  نرست

بیا «امیر» وبگو بیشتر ز نغمه ی حافظ

                           که  نغمه های غزلش  محکمست  و نه سست         

                                                                            (امیر)

1 – اشاره به سخن گوته پدر شعر آلمان

 

                                     نغمه حافظ

حافظ   ای  نغمه ات  می   ناب              مست  می دارد این همه  احباب

بگو   از   عشق   عهد    الست              بگو   از   قصه  های     کتاب

بگوهرکس نه عاشقست مرده ست            بگو اینست  یک حرف  حساب

بگو ما  نامدیم  به حشمت و جاه              بگو خود بر راس عرش دریاب

بگو دنیا  به لحظه ای  بند  است              گوئیا  لب نمی رسد  به  شراب

بگو  فرصت  شمار  این  لحظه              تا  توانی  بکش  تو  ناز  رباب

                                                                      (امیر)

 

 

                                 مست غزل حافظ

 ای حافظ خوش الحان مست می ناب اولی

                       تو مست نما که ما مست تو جناب  اولی

 مستم ز تو در پیری گرچه تو همی گفتی

                       رندی و طربناکی  در عهد شباب  اولی

 از همچو  تو دلداری  دل  بر نکنم آری

                       چون شعرزلال توازمشک وگلاب اولی

 گویند  در آن  دنیا   بینیم   اقارب  را

                       در سر هوسم اینکه دید تو جناب  اولی

 یک بوسه نمودیم ما برساغر تو حافظ

                  چون مست زاشعارت ازمست شراب اولی

                                             ( امیر )

 

                                    ای کاش

ای  کاش  دنیای  ما  همه  حافظانه   بود

                    یعنی  بهشت  بود وغمش عاشقانه  بود

حافظ ، چه دلنشین همه وصف جهان کنی

                   آنجا که حرفت از بت مشکین کلاله بود(1)

معشوق ، خواست  نمایان شود  به عشق

                    آدم  نمود  خلق  و جهانش  بهانه  بود

هجران  رسید  تا که غمش را کند شدید

                    از  حادث  بدش  این  در  نشانه  بود(2)

اکنون «امیر» تو اگر رهروی ، بپوی

                    آن  مستقیم راه  که حافظ  روانه  بود

(1) اشاره به بیت زیر از غزلیات حافظ

آن نافه مراد که می خواستم ز بخت          در چین زلف آن بت مشکین کلاله بود

(2) اشاره به بیت زیر از غزلیات حافظ

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم          از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم

 

 

                           تاريخ : یکشنبه بیستم مهر 1393 | 15:28 | نویسنده : غلامعلی(امیر )صالحی |
توضیح غزل(38)

                                                                         غلامعلی(امیر)صالحی

این غزل دارای هشت بیت فراق نامه است. همانطور که قبلا در عنوان (فراق و حرمان در اشعار حافظ) عرض کردم : در بسیاری از اشعار حافظ که در باره فراق یار و حرمان معشوق سروده شده اشاره دارد به جدا شدن جدمان حضرت آدم از بهشت ، درنتیجه ما نسلهای بعد از او که برای زندگی در بهشت آفریده شده ایم  اکنون اینجاییم. حافظ این جدایی را وصف می کند و با اشعار خود سوز و گدازی عاشقانه و عارفانه بوجود می آورد و می نالد و انسانها را متوجه این جدایی خودشان از جایگاه اصلیشان  می کند تا با این ناله و زاری آنچنان بشویم که بار دیگر آنجا برویم و به تقرب یار دست یابیم :سینه تنگ من و بار غم او هیهات – مرد این بار گران نیست دل مسکینم. و.... در همه ابیات این غزل شاعر بدلیل هجران و دوری از یار ازسوز دل ناله سر داده است. دراین غزل مانند دیگر غزلهای حافظ ، هم ابیات  باهم و  هم  هر بیت به تنهایی می تواند معنا داشته باشد.

بی مهر رخت روز مرا نور نماندست                       

                                 وز عمر مرا جز شب دیجور نماندست

نماندست دراین مصراع و تمام مصراعها یعنی نمانده است که ردیف غزل هم هست. دیجور یعنی شب خیلی تاریک. مهررخت اینجا یعنی خورشید چهره ی توکه تشبیه صریح است. مهررخ چون هردواسم است مهر مضاف و رخ مضاف الیه است ت ضمیر  دوم شخص مفرد است. معنی بیت یعنی: بدون خورشید چهره ی تو روز من مانند  شب تاریک و بی نور است و بی تو باقیمانده عمر من مانند شب خیلی تاریک است.

هنگام وداع تو زبس گریه که کردم          

                                     دور از رخ تو چشم مرا نور نماندست

مصراع دوم این بیت در تفسیر سودی ردالمطلع نوشته شده است. ردالمطلع یعنی مصراع یا بیتی که اول غزل است آخر غزل بیاید که در این غزل در بیت دوم آمده است از آنجایی که گرچه مفهوم دومصراع تقریبا یک معنی دارد ، اما با نظری که همکاران عزیز دارند ، بنظر می رسد اینجا رد القافیه باشد. وداع یعنی خداحافظی. بیت یعنی: هنگام خداحافظی با تو چون زیاد گریه کردم ، بلا از رخسار تو دور باد اما چشم من دیگر نور ندارد و نمی بیند و بزبان ساده و عامیانه یعنی: وقتی تو خدا حافظی کردی از بسکه گریه کردم ، دور از جون تو من دیگر کور شده ام.

می رفت خیال تو زچشم من و می گفت         

                                  هیهات از این گوشه که معمور نماندست

هیهات شبه جمله است یعنی تاسف می خورم ، افسوس. معمور یعنی آبادان. بیت یعنی: نقش خیال تو از چشمم دور می شد و می گفت افسوس که این خانه ( یعنی این چشم ) آباد نیست.

وصل تو اجل را ز سرم دور همی داشت         

                                         از دولت هجر تو کنون دور نماندست

در این بیت یک نوع طنز تلخ نیز وجود دارد. یکی از معانی دولت یعنی گردش نیکی بسود کسی. هجر بفتح ه و سکون ج و کسر ر یعنی فراق و دوری. بیت یعنی: وصال   تو مرگ را از سرم دور می کرد ولی حالا از برکت فراق تو مرگم نزدیک است.

نزدیک شد آندم که رقیب تو بگوید            

                                دور از رخت این خسته ی رنجور نماندست

رقیب اینجا یعنی نگهبان. بیت یعنی: دیگر لحظه ای فرا رسیده است که نگهبان تو به تو بگوید: بلا از تو دور باد ، در فراق تو عاشق شکسته دل و بیمار تو جان باخته است.

صبرست مرا چاره ی هجران تو لیکن                                         

                                    چون صبر توان کرد که مقدور نماندست

چون اینجا یعنی چگونه. مقدور اسم مفعول قدرت است. معنی بیت یعنی: چاره درد هجران صبر و شکیبایی نمودن است ولی من که بی تاب شده ام و تحمل دوری تو را ندارم چگونه شکیبا باشم؟

در هجر تو گر چشم مرا آب روانست                                                

                                        گو خون جگر ریز که معذور نماندست

در فراق تو اگر آنقدر گریه کرده ام که دیگر اشکی در چشمم نیست ، بگو باید با خون جگر گریه کنی تا عذرت پذیرفته شود.

حافظ ز غم از گریه نپرداخت بخنده                                               

                                        ماتم زده را داعیه ی سور نماندست

داعیه یعنی علت ، سبب ، انگیزه. سور یعنی شادی. ماتم زده یعنی سوگوار. شاعر  در این بیت خود را شخصیت ثانی فرض کرده است. بیت یعنی: حافظ از غمگینی است که از گریه کردن به خندیدن روی نیاورد ، برای اینکه سوگوار درد فراق یار انگیزه ای برای شادی ندارد. 

 

 تاريخ : جمعه یازدهم مهر 1393 | 22:29 | نویسنده : غلامعلی(امیر )صالحی |
توضیح غزل(37):

                                                                 غلامعلی(امیر)صالحی

این غزل از ابیات عرفانی و اندرز تشکیل شده است. در بیت آخر هم شاعر به مدح خود پرداخته است. وزن این غزل: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لن یعنی: بحر مجتث مثمن مخبون اصلم مسبغ است.

بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است  

                                              بیار باده که بنیاد عمر بر باد است

قصر یعنی کاخ. امل یعنی آرزو. سخت اینجا یعنی بشدت و قید است برای سست بنیاد. سست بنیاد یعنی نااستوار و صفت ترکیبی است. بیت از آرایه تکرار در کلمه بنیاد برخوردار است. شاعر در این بیت خطاب عام نموده است و به انسان می گوید بیا گوش کن تا برای تو بگویم: ای انسان کاخ آرزوهای این دنیا بشدت بی استوار است و باده معرفت بده که اساس زندگی به بادی بند است. این بیت درمباحث عرفانی نیزمورد استفاده قرارمی گیرد. مقامی از عرفان «تذکر» نام دارد در مقام تذکر گفته اند: سه چیز اساس و پایه تذکر است که از آن سه سالک به تذکر می رسد. 1 – سالک پندی    می شنود و پند می پذیرد. 2 – اتفاقی می افتد عبرت می گیرد. 3 – فکر می کند و از فکر بهره می گیرد. و این سه موجب موجب می شود سالک بیاد حق افتد و به حق برسد. در مبحث بهره مند شدن از ثمرات فکر این بیت از حافظ مفهوم دارد.

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود    

                                 ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است

این بیت دارای آرایه تضاد است چون غلام و آزاد را داراست. همت یعنی: عزم قوی. رنگ تعلق اضافه بیانی است. پذیرد سوم شخص مفرد فعل مضارع است. بیت یعنی: من نوکر عزم قوی آن شخصی هستم که زیر این آسمان آبی این دنیا دل به هیچ وابسته دنیایی نمی بندد و برده دنیا نیست (یعنی در همه احوال بیاد خدا است و لذائذ موقت دنیا او را نمی تواند فریب دهد که خدا را فراموش کند). در ترجمه سودی آمده است که این بیت در بین عرفا بعنوان یک ضرب المثل مورد استفاده است.توضیح بیشتر این بیت اینست که شاعر می گوید: ای مردم به هرچیزی که دوام ندارد و از بین رفتنی است دل نبندید یعنی همه چیز این دنیا چون پایدار نیست قابل دل بستن نیست. البته در کنار این مطلب یک حرف عرفانی وجود دارد و آنهم اینست که باید در همه وقت بیاد پروردگار لایزال بود و بخداوند دل بست که همیشه بوده و خواهد بود. یعنی بیاد داشتن این موضوع همان حضور قلبی است که هر انسان مسلمان باید موقع عبادت داشته باشد تا عبادتش لذتبخش ، معنوی و روحانی شود. در بحث مقام فتوت از عرفان نیز این بحث آمده است چون فتوت علاوه بر جوانمردی و بذل و بخشش و احسان به مستمندان ، معنی دیگری نیز دارد و آن اینست که سالک یعنی کسی که پاکیزگی نفس دارد و از رذائل به فضائل متحلی شود. وهمچنین این بیت در بحث مقام غرق ازعرفان نیز آمده است یعنی سالک مانند کشتی نشسته ای است که با امواج خروشان حب جاه ، مقام و دلبستگی های به این و آن و توجه به خواسته های نفسانی و ... او را تهدید می کند. سالک باید از قید دلبستگی و تعلق رهایی یابد.

چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب 

                                    سروش عالم غیبم چه مژده ها دادست

این بیت با دو بیت بعد موقوف المعانی است. (ت) در گویمت ضمیر متصل مفعولی. (چه) مصراع دوم اینجا بجای صفت آمده است. ترادف چه مصراع اول و دوم زیبایی خاصی به بیت داده است. بیت یعنی: چه گویم ترا که دیشب وقتی من در میخانه مست و خراب بودم از می معرقت ، فرشته جهان نهان خبرهای خوشی به من داد:

که ای بلند نظر شاهباز سدره نشین  

                                    نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است

منظور شاعر از کنج محنت آباد این دنیای فانی است. ای بلند نظر شاهباز سدره نشین یعنی ای انسان. بلند نظر یعنی بالاهمت. سدره یعنی کنار اینجا یعنی سدرة المنتهی آقای سودی آنرا مقام حضرت جبرئیل آقای خطیب رهبر به نقل از منتهی الارب فی لغة العرب آنرا درخت کناری در آسمان هفتم در گوشه راست عرش که منتهای اعمال مردم و نهایت رسیدن علم خلق از ملائکه و غیر ایشان است گفته اند. شاهباز سدره نشین باز سپید بزرگ سدره آشیان به استعاره جهان پاک آدمی مقصود شاعر است. معنی بیت یعنی: فرشته جهان نهان به من گفت ای انسان جای تو در سدرة المنتهی است جایگاه تو این دنیای محنت آباد نیست( که با تقوا و پرهیزکاری بدانجا خواهی رسید).

ترا زکنگره ی عرش می زنند صفیر  

                                    ندانمت که درین دامگه چه افتادست

کنگره با ضمه کاف و گاف یعنی نرده های بالای کاخ. (ت) ندانمت ضمیر متصل منصوب است. دامگه به استعاره یعنی دنیا. بیت یعنی: فرشته جهان نهان ادامه داد: تو را فرشته ها ازبالای دندانه های کاخ عرش صدا می زنند نمی دانم چرا تقوا پیشه      نمی کنی و به هوسها و دام دنیاپرستی مشغولی؟ سخن فرشته عالم نهان اینجا پایان می یابد.

نصیحتی کنمت یادگیر و در عمل آر  

                                  که این حدیث ز پیر طریقتم یادست

(ی) نصیحتی (ی) وحدت است یعنی یک نصیحت. پیر اینجا یعنی: مرشد ، راه راست نشان دهنده. طریقت یعنی: مذهب ، راه و روش... حدیث یعنی: جدید ، تازه ، سخن ، خبر... بیت یعنی: شاعر سخن سروش را در بیت قبل بپایان می برد و در این بیت از قول خودش خطاب به انسان می گوید: ای انسان یک نصیحت از من بیاموز و آن را انجام بده برای اینکه این سخن را من از پیر طریقت خودم آموخته ام.

غم جهان مخور و پند من مبر از یاد 

                                      که این لطیفه عشقم ز رهروی یادست

غم دنیا را نخور و نصیحت من را فراموش نکن( دل به عشق خدا ببند) برای اینکه این سخن دلنشین عاشقانه را من از یک سالک و عاشق معبود ازلی و ابدی آموخته ام و آن نصیحت اینست:.

رضا بداده بده و ز جبین گره بگشا  

                                 که بر من و تو در اختیار نگشادست

جبین یعنی پیشانی. زمانی که انسان غمگین است پیشانیش پرچین و قیافه اش عبوس و غمدار است که این حالت را شاعر با گره در پیشانی ذکر کرده است. بیت یعنی: شاعر بدنبال نصیحت بیت قبل می گوید: همیشه گشاده رو و خوشحال باش    و قیافه ای غمگین نداشته باش و به آنچه خداوند در این دنیا نصیب و قسمت تو کرده است ، راضی و قانع باش چونکه من وتودراین دنیا اختیارمطلق نداریم وچاره ای جز تسلیم در برابر قضای تغییر ناپذیرخداوند نداریم.این بیت راعرفا درمباحث عرفانی(قبض= برگزیدن) و ( توکل ) هم آورده اند. این بیت با دو بیت بعد موقوف المعانی است.

مجو درستی عهد از جهان سست نهاد 

                                     که این عجوزه عروس هزار داماد است

مجو فعل نهی مخاطب است یعنی: جستجونکن. درستی عهد یعنی: وفاداری.  نهاد یعنی: اساس ، خلقت... سست نهاد یعنی: اساس نا استوار. عجوزه یعنی: پیرزن کهنسال اینجا باستعاره یعنی دنیا. بیت یعنی: از این دنیایی که اساسش نا استوار است ، انتظار وفاداری نداشته باش برای اینکه این پیرزن کهنسال هزاران داماد را به شوهری برگزیده و او را ازبین برده و به هزاران داماد دیگر شوهر خواهد کرد و به هیچکدام وفادار نبوده و نیست. حاصل کلام یعنی: اگر چند صباحی دنیا به وفق مراد کسی بود بداند که این خوشحالی تداوم ندارد( پس دلخوش به لذتهایی باش که دائمی است و پایان پذیر و فناپذیر نیست که آن لذتها را همانا فقط با داشتن عشق پروردگار خواهی داشت.) این بیت با بیت بعد موقوف المعانی است.

نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل  

                                     بنال بلبل بیدل که جای فریادست

بیدل یعنی عاشق اینجا صفت است برای بلبل. تبسم گل یعنی لبخند گل که منظور شکوفا شدن غنچه است. (که) حرف تعلیل است. مصراع اول اشاره دارد به عمر کم گل ، عشق ورزیدن در این دنیا که زمانش کوتاه است و تمام شدنی می باشد. بیت دارای آرایه واژآرایی (ل) می باشد. معنی بیت: بدنبال مذمت از دنیاپرستی در این بیت شاعر می گوید: ای بلبل عاشق ناله سر کن که در لبخند گل نشان وفاداری نیست( برای اینکه گل فقط چند روز بتولبخند می زند ، پژمرده می شود و تو را تنها می گذارد. شاعردراین بیت هم نتیجه بیت قبل را می گیرد که عشق دنیا فناپذیر وعشق به پروردگار فنا ناپذیر است.)

حسد چه می بری ای سست نظم بر حافظ 

                                               قبول خاطر و لطف سخن خدادادست

خداداد یعنی خداداده صفت مرکب مفعولی است. قبول خاطر یعنی دلنشین ، پسندیده شدن... بیت یعنی: شاعر خود را شخصیت ثانی فرض کرده و خود را مدح می کند و می گوید: ای کسی که شعر ضعیف می سرایی چرا به اشعار حافظ حسد می ورزی؟ مگر نمی دانی نظم استوار و دلنشین حافظ یک عطیه الهی است.

 

 

 تاريخ : سه شنبه یازدهم شهریور 1393 | 18:5 | نویسنده : غلامعلی(امیر )صالحی |
توضیح غزل(36)

                                                                                     غلامعلی(امیر)صالحی

این غزل تا بیت قبل از آخر عاشقانه اما بیت آخرعارفانه است.

تا سر زلف تو دردست نسیم افتادست         

                                       دل سودازده از غصه دونیم افتادست

سودازده یعنی پریشان حال(صفت مفعولی مرکب). بیت یعنی: از زمانی که نسیم ، سر زلف تو را ملایم بحرکت درآورد ، دل پریشان حال من از غصه شکسته و دونیمه شده است.

چشم جادوی تو خود عین سواد سحرست         

                               لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست

این بیت بعلت تناسب سواد ، نسخه و سقیم با چشم دارای آرایه مراعات نظیر می باشد. عین در اینجا یعنی: بدرستی ، بوضوح. سواد یعنی: سیاهی. نسخه یعنی: نوشته. سقیم یعنی: بیمار اینجا یعنی خمار. معنی بیت یعنی: چشم جادوگر تو بوضوح مانند سیاهی سحر است اما این نکته هست که این چشم سیاه بیمار است به کنایه یعنی خمار است.

درخم زلف تو آن خال سیه دانی چیست؟         

                                   نقطه دوده که در حلفه ی جیم افتادست

مصراع اول این بیت یک جمله پرسشی است و مصراع دوم جواب پرسش است. دوده یعنی سیاه. بیت یعنی: خال مشکی زیبای تو در حلقه ی زلفت ُ تو را آنقدر زیباتر نموده است که گوئی زلف تو حرف جیم و خال تو نقطه آن است.

زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار         

                                 چیست طاووس که در باغ نعیم افتادست

مصراع اول یک جمله پرسشی است و مصراع دوم از بعد از کلمه چیست تا آخر جمله پرسشی را جواب گفته است. زلف مشکین یعنی زلف سیاه. عذار یعنی صورت. گلشن فردوس عذار یعنی صورت باغ بهشت. یک ترکیب اضافه تشبیهی است. نعیم یعنی بهشت. بیت یعنی: می دانی زلف سیاه تو در صورتت که مانند باغ بهشت است مانند چیست؟ مانند طاووس است که در باغ بهشت راه می رود.

دل من در هوس روی تو ای مونس جان          

                                   خاک راهیست که در دست نسیم افتادست

ای ندا است مونس جان یعنی همدم جان استعاره است برای یارکه منادی هم می باشد. شاعر در این بیت یارخود را مخاطب قرار داده و به او میگوید : ای همدم جان من ، دل من در اشتیاق رسیدن به روی تو مانند ذره خاکی که نسیم او را به سر کوی تو آورده است و بیقرار است

همچو گرد این تن خاکی نتواند بر خاست         

                                         از سر کوی تو زانرو که عظیم افتادست

شاعر بدنبال وصف حال خود برای یار می گوید: تن خاکی من برعکس دلم که مانند گرد بدست نسیم که سرگردان و بیقرار است ، نیست ، بلکه سخت بر سر کوی تو افتاده است.(عظیم قید است)

سایه ی قد تو بر قالبم ای عیسی دم         

                                  عکس روحیست که بر عظم رمیم افتادست

عظم رمیم یعنی استخوان مرده و پوسیده. شاعر در این بیت نیز بدنبال وصف حال خود می گوید: همانطور که حضرت عیسی(ع) بالای سر مرده ای حاضر میشد و سایه اش بر قد او می افتاد و معجزه می کرد و او را زنده می کرد ، ای یار عزیز من تو هم هر وقت بسراغ من می آئی ، من مرده ای هستم که با آمدن تو زنده می شوم.

آنکه جز کعبه مقامش نبد از یاد لبت         

                                        بر در میکده دیدم که مقیم افتادست

 نده پسوند مکان است میکده یعنی میخانه.مقیم اینجا قید زمان است بمعنی مداوم. بیت یعنی: آنکسی که جز کعبه مقامی(بضم میم) نداشت از یاد لبت و دائم در مسجد و عبادتگاه بود(بسیار مؤمن بود) را دیدم که بیاد زیبائی لب تو مداوم در میخانه مست است.

حافظ گمشده را با غمت ای یار عزیز    

                                  اتحادیست که در عهد قدیم افتادست

این بیت در چاپ سودی بصورت زیر است که صحیح تر بنظر می رسد: ( حافظ دلشده را با غمت ای یار عزیز     اتحادیست که در عهد قدیم افتادست) یعنی: ای جانان عزیز من عشق حافظ دلباخته با تو مربوط به این زمان نیست بلکه میثاق آن از عهد الست بسته شده است.

 

 

 

  تاريخ : پنجشنبه نهم مرداد 1393 | 10:52 | نویسنده : غلامعلی(امیر )صالحی |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.